Orbit bar

:::

本校106年度獲教育部「學海飛颺」獎學金名單(蘭陽校園)

  • 2017-06-23
  • Admin Admin

 一、本校106年度獲教育部「學海飛颺」獎學金名單如附件1。每位獲獎同學
       可獲得新台幣6萬元整。
       (出國前可先領取5萬元,剩餘1萬元俟學生回國後1個月內至國際處完成核銷手續後
       另行發放,若發生核銷資料不齊全或違反獎學金相關規定時,除不予發放剩餘獎學
       金外,且必須歸還已支領獎學金)
 二、因教育部尚未完成撥款,本處將另行通知各系所及受獎同學辦理領款手續。
 三、辦理領款時請攜帶簽妥之行政契約書如附件2(一式3份)、學生證及私章。
       (行政契約書內,甲方部分需請系所主管簽章)
 
 國際暨兩岸事務處